top of page
bg.jpg

Office Bearers

Office Bearers

Name
Positions
Dr. Vijay Anand Reddy
Dr. Rajesh Vashistha
Dr. Manoj Gupta
Dr Santanu Pal
Dr. Neeraj Jain
Dr. V Srinivasan
Dr.G. V Giri
Dr. K S Suresh Kumar
Dr. Kaustav Talapatra
Dr. S. D Shamsundar
Dr Shikha Chawla
Dr. Kishore Singh
Dr. V. S. N. Rao
Dr. Ravishankar Bellala
Dr. Jitendra Kumar Singh
Dr. P. N. Pandit
Dr. Anup Kumar
Dr. V. Lokesh
Dr. Ravindra Ganganna
Prof. James Francis
Prof. Mahadevan R. Kerla
Dr Manish Chandra
Dr. Sarbani (Ms) Ghosh
Dr. Vivek Chaudhary
Dr. Manish siddha
Dr. Kinjal Jani
Dr. Pooja Nandwani Patel
Chair
Immediate Past President
President 
Vice President (Sr)
Vice President (jr.)
Secretary General
Past Secretary General
Joint Secretary
Joint Secretary
Joint Secretary
Treasurer
Editor in Chief

Andhra Pradesh President
Andhra Pradesh Secretary

Bihar Chapter President
Bihar Chapter Secretary

Jharkhand Chapter Secretary
Karnatka President
Karnatka Secretary

Kerla President
Secretary

Maharashtra President
Maharashtra Secretary

MP &Chhattisgarh President
MP &Chhattisgarh Secretary

Gujarat President
Gujarat Secretary
Name
Position
Dr. Shyam Tsering
Dr. Vikas Jagtap
Dr. Neeraj Jain
Dr. Pardeep Garg
Dr. S. N. Senapati
Dr. Biswarajan Routroy
Dr. Rajendra Kumar Tanwar
Dr. Ravindra Gothwal
Dr. B. Nagarjun Reddy
Dr. Kausik Bhattacharya
Dr. Alex Antony Prasad
Dr Saritha Damodaran
Dr. Shaleen Kumar
Dr. Surabhi Gupta
Dr. Santanu Pal
Dr Abhishek Basu
Lt. COL. Dr. Ashok Kumar
Dr. Lalit M. Aggarwal
Dr. S. D. Sharma
Dr. Pankaj Tardon
Dr. Swapnendu Basu
Dr. Madhu Sairam
Dr. Rajesh Vashistha
North East President
North East Secretary
North Zone President
North Zone Secretary
Orissa President
Orissa Secretary
Rajasthan President
Rajasthan Secretary
Telangana President
Telangana Secretary
T.N. & Pondicherry President
T.N. &Pondicheny Secretary
U.P. Chapter President
U.P. Chapter Secretary
West Bengal President
West Bengal Secretary
Defence Representative
Medical Physicist
DAE Repesentative
DAE Repcesentative
YORF
YORF
Past Secretary General
bottom of page